SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser Rehmbrandt kontorrekvisita heretter kaldt RBK

1. Gyldighet

Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra RBK med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsbetingelsene.  Gyldig avtale foreligger ikke før RBK har bekreftet bestillingen.

2. Tekniske opplysninger

Tekniske opplysninger angitt i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses de for å være bindende. Oppgitte tekniske data må alltid forstås med de toleranser som er vanlig kutyme i bransjen.​

3. Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive mva., fritt levert RBKs lager i Oslo. Eventuelle transport av varer fra lager til kjøper, betales av kjøper særskilt. RBK kan endre priser ved endringer i leverandør -pris, tollsatser, avgifter og valutakurser, dette gjelder også tilbud som er gitt. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner.

4. Miljøgebyr

Miljøgebyr er beregnet etter dagens satser. Skulle dette forandre seg frem til leveringsdatoen, vil prisen bli justert med differansen i gebyret.

5. Betalingsbetingelser

Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Betaling skal skje 10 dager etter fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Invoicia Norge står for faktureringen til RBK.

6. Leveringsbetingelser

Varen leveres fritt RBKs lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over på kjøper ved levering. Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal RBK varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres. Levering anses skjedd ved overlevering av varen til transportør eller postverket.

7. Salgspant

RBK har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten RBKs skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade.

8. Garanti

RBK garanterer varen mot fabrikasjonsfeil i henhold til fabrikantens garantibestemmelser. Forøvrig gjelder pkt. 9.

9. Reklamasjon og mangler

Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til RBK og som forelå på leveringstidspunktet, vil RBK etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

10. Retur

Retur av kjøpt vare kan bare finne sted med RBKs samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko. Varen returneres i original forpakning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. Alle varer påføres et returnummer som fås ved henvendelse til RBK.

11. Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar for RBK skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos RBK. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte vares verdi.

12. Overdragelse

Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

13. Bestillingsvare/Skaffevare

Bestillingsvare/Skaffevare kan ikke returneres og ansees som bindende ved bestillingstidspunkt.

14. Tillegg til eller endringer i avtalen

Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

15. Tviser

Tvister under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo Byrett vedtas som verneting.

16. Email med produktnyheter

Som en del av RBK sine standardbetingelser vil du motta e-mail med produktnyheter og tilbud, dersom du ikke ønsker å motta dette - kontakt RBK

Nedre Skøyen vei 11

0276 OSLO

___________

+47 926 17 355

jonny@rehmbrandt.no

Kontakt oss for beste pris, service og kompetanse!

© 2017 by Rehmbrandt kontorrekvisita AS